Změny týkající se družstev

Pokud se nechcete prokousávat tímto článkem, rádi vám pomůžeme!

Kontaktujte nás

 

Stejně jako akciové společnosti mají i družstva povinnost zřízení internetových stránek družstva. Tato povinnost nevyplývá z obecných ustanovení zákona, ale z ustanovení týkajících se konkrétně družstva, neboť družstvu ukládá povinnost uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva.
Nově může být stanovami určeno, že působnost členské schůze plní tzv. shromáždění delegátů. Toto platí pro družstva, která mají více než 200 členů. Delegáti jsou potom voleni za jednotlivé volební obvody a vykonávají svoji funkci namísto toho, aby ji vykonával každý jednotlivý člen.
Podrobnější je úprava týkající se bytového družstva, z podstatných změn je třeba uvést možnost rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu, která se týká případů, kdy je člen družstva nájemcem nejméně dvou družstevních bytů. V takovém případě je možné členský podíl rozdělit, a toto nelze stanovami omezit ani vyloučit. V případě rozdělení je třeba určit, s kterým z nových družstevních podílů je spojen nájem kterého družstevního bytu.
Pokud jde o ukončení nájmu družstevního bytu, který je spojen s členstvím v družstvu, neřídí se ustanoveními občanského zákoníku ohledně výpovědi z nájmu bytu, ale je možné jej ukončit jen v souvislosti s ukončením členství v družstvu. Zákon stanoví možnost vyloučení člena družstva z důvodu hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu nebo pokud byl nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

 

 

Kontaktujte nás