Přizpůsobení společenských smluv a stanov do 30. 6. 2014

Pokud se nechcete prokousávat tímto článkem, rádi vám pomůžeme!

Kontaktujte nás

 

Nová právní úprava obsahuje řadu změn, které je třeba při přizpůsobování společenských smluv a stanov vzít v úvahu. Je žádoucí projít společenskou smlouvu nebo stanovy a konzultovat nutné změny s odborníky za účelem jejích řádného přizpůsobení.
Ujednání společenských smluv nebo stanov, která byla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, byla zrušena dne 1. 1. 2014, ZOK stanoví povinnost „sladit“ společenské smlouvy, nebo stanovy dle ZOK. Obchodní korporace musí dle ZOK přizpůsobit do 30. 6. 2014 společenské smlouvy úpravě ZOK a doručit je do Sbírky listin obchodního rejstříku. 
Pouze částečně uvádíme některé případy, které jsou předmětem nutné úpravy do konce června 2014:

  • pravidla pro svolání valných hromad,
  • působnost valné hromady,
  • změna formy akcií,
  • pravidla zvyšování a snižování základního kapitálu apod.

Neučiní-li obchodní korporace odpovídající změny ve stanovené lhůtě, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
Neuposlechnutí výzvy soudu může být rejstříkovým soudem rovněž sankciováno pořádkovou pokutou, a to až do výše 100.000,- Kč.
Závěrem upozorňujeme na tzv. OPT-IN dle § 777 odst. 5 ZOK. Jedná se o možnost obchodních korporací podřídit se ZOK jako celku a zamezit tak dvojkolejnosti právní úpravy obchodní korporace se zrušeným Obchodním zákoníkem. Toto své rozhodnutí, zda zůstanete v režimu dosavadního zrušeného Obchodního zákoníku či zda přejdete do režimu ZOK, musíte sdělit obchodnímu rejstříku do 1. 1. 2016.

 

Smlouva o výkonu funkce – pro členy volených orgánů
Do 1. 7. 2014 je nutné přizpůsobit smlouvy o výkonu a o odměně, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.
Právě tato sankce v podobě bezplatnosti výkonu funkce má statutární orgány motivovat k učinění revize těchto smluv. Smlouva má obsahovat jednoznačná pravidla odměňování. Nicméně odměňování lze upravit také ve vnitřním předpisu schváleném orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce. V této souvislosti je žádoucí vyřešit i v praxi velice užívanou dvojkolejnost smlouvy o výkonu funkce s pracovní smlouvou na funkci vedoucího zaměstnance. V případě, že ve Vašem subjektu tento případ nastal, pak doporučujeme tuto věc opětovně probrat s odborníky. Upozorňujeme i na související daňová rizika. 

 

 

Kontaktujte nás